top of page

GDPR Privacyverklaring

GDPR is de afkorting voor “General Data Protection Regulation” (in het Nederlands spreken we van AVG of “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), en is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.


De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. De rechten en plichten die eruit voortvloeien zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018. Elke organisatie, met inbegrip van feitelijke verenigingen en vzw’s zoals ook de onze, heeft dus de tijd tot die datum om zich in regel te stellen. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat er volgens de nieuwe wetgeving werd gehandeld.


Belangrijkste verplichting die de GDPR oplegt aan organisaties, verenigingen en vzw’s, naast het bijhouden van een verplicht en correct dataregister (zie verder), betreft het opstellen van een zogenaamde ‘privacyverklaring’, welk document u bij deze leest.


Onze club houdt weinig of geen gevoelige gegevens bij van haar leden (vb. medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, enz.). De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens de welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden die nuttig zijn voor onze club of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Behoudens naam, adres, e-mailgegevens, telefoonnummer en geboortedatum vragen wij van onze leden geen andere info. Ook m.b.t. de weinige data die wij opvragen en kennen streven wij naar een correcte behandeling daarvan. Voor minderjarigen gebeurt deze informatievergaring via (en bijgevolg met toestemming van) de ouders. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met o.a. de gemeente Zoersel, FgA (fotogroep Antwerpen), en steunpunt BREEDBEELD.


Gegevens welke we bijhouden voor het versturen van nieuwsbrieven aan niet leden zijn beperkt tot naam en e-mailgegevens. Deze worden verder niet gedeeld.


Het dataregister is een elektronisch, actief document waarin wij als vereniging deze gegevens opslaan. Dit register evolueert naarmate de activiteiten van onze organisatie zich verder ontwikkelen. Nieuwe leden verschijnen in ons ledenregister. Wie geen lid meer is, verdwijnt onmiddellijk.
Dit register wordt tot nader order up-to-date gehouden door de secretaris van de club. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens.


E-mail: secretariaat@fotoclubobscura.be​.

 

Volgens de GDPR heeft u steeds gratis het recht op inzage en kopij van uw gegevens, rechtzetting waar deze onjuist zouden blijken, alsook tot onmiddellijke verwijdering ervan na opzegging van het lidmaatschap. Verzoeken tot bijkomende informatie, inzage, verkrijgen van een copij, rechtzetting of verwijdering zullen steeds binnen de maand worden uitgevoerd.

bottom of page